FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दैनिक भ्रमण आदेश ७९/८० 05/18/2023 - 10:28 PDF icon दैनिक भ्रमण आदेश.pdf
दैनिक भ्रमण बिल ७९/८० 05/18/2023 - 10:29 PDF icon दैनिक भ्रमण बिल.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७९/८० 05/18/2023 - 10:30 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न पछि गरिने अन्तिम अनुगमन फाराम ७९/८० 05/18/2023 - 10:32 PDF icon योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न पछिको अन्तिम अनुगमन.pdf
भुक्तानी कारोबार सिफारिस पत्र ७९/८० 05/18/2023 - 12:07 PDF icon भुक्तानी कारोबार सिफारिस पत्र.pdf
परिक्षा फारम_भोटेकोशी गाउँपालिका ७८।७९ 01/01/2023 - 10:05 PDF icon 1. कर्मचारी परिक्षा फाराम भोटेकोशी गाउँपालिका.pdf
१. परिक्षा फारम ७९/८० 06/07/2023 - 20:11 PDF icon १. कर्मचारी सेवा करारको लागि परिक्षा फारम भोटेकोशी गाउँपालिका.pdf, PDF icon २. शिक्षक सेवा करारको लागि परिक्षा फाराम भोटेकोशी गाउँपालिका.pdf
शिक्षक परिक्षा फाराम भोटेकोशी गाउँपालिका ७९/८० 05/04/2023 - 17:46 PDF icon 2. शिक्षक परिक्षा फाराम भोटेकोशी गाउँपालिका.pdf
गाडीको लकबुक ७९/८० 05/07/2023 - 20:26 PDF icon logsheet.pdf
कर्मचारी विदा निवेदन ७९/८० 05/18/2023 - 10:23 PDF icon विदा निवेदन.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७९/८० 05/18/2023 - 10:25 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
माग फाराम ७९/८० 05/18/2023 - 10:26 PDF icon माग फाराम .pdf
खरिद आदेश ७९/८० 05/18/2022 - 10:27 PDF icon खरिद आदेश .pdf
पूर्वाधार योजनाको निर्माणधीन अवस्थामा गरिने अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढाँचा ७९/८० 05/18/2022 - 10:35 PDF icon पूर्वाधार योजनाको निर्माणधीन अवस्थामा गरिने अनुगमन.pdf
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाको कार्य प्रारम्भ हुनु पूर्व गरिने अनुगमनमा प्रयोग गरिने ढाँचा ७९/८० 05/18/2022 - 10:36 PDF icon पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाको कार्य प्रारम्भ हुनु पूर्व गरिने अनुगमन.pdf
स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन ढाँचा ७९/८० 05/18/2022 - 10:37 PDF icon स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन ढाँचा.pdf
चेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढाँचा ७९/८० 05/18/2022 - 10:37 PDF icon चेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढाँचा.pdf