FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अर्थ मन्त्रालयबाट जारि कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/02/2023 - 12:25 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५ (पहिलो संशोधन) ७९/८० 02/14/2023 - 10:51 PDF icon shikshya niyamawali first amenment 2079.pdf
विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि ७९/८० 05/15/2023 - 16:27 PDF icon विधालय दिवाखाजा व्यवस्थापन कार्यविधी .pdf
विपद् पूर्व तयारि तथा प्रतिकार्य योजना २०८० ७९/८० 06/23/2023 - 10:10 PDF icon DPRP_ Bhotekoshi_GP.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८०/०८१ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ८०/८१ 08/30/2023 - 13:30 PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८०-८१ ( भोटेकोशी गाउँपालिका ).docx .pdf
भोटेकोशी गाउँपालिका प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति कोष कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 11/29/2023 - 03:49 PDF icon prabidhik chhatrabriti kosh karyabidhi 2079.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिका प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति कोष कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 11/29/2023 - 16:00 PDF icon prabidhik chhatrabriti kosh karyabidhi 2079.pdf
मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण समिति कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/31/2021 - 09:44 PDF icon मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण समिति कार्यविधि २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ विनियोजन ऐन २०७८ ७८।७९ 06/30/2021 - 17:40 PDF icon 2आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon 3विनियोजन ऐन-२०७८.pdf
आ व २०७८।०७९ का कार्यविधिहरु ७८।७९ 10/31/2021 - 09:38 PDF icon १ भोटेकोशी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon २ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि.pdf, PDF icon ३ राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ४ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf, PDF icon ५ मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon ६ एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon ७ संस्था दर्ता फाईनल २०७८.pdf, PDF icon ८ भोटेकोशी गाउँपालिकाको नक्सा पास कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon ९ भोटेकोशी गाउँपालिका विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना.pdf, PDF icon १० पालिका अनुदान शिक्षक शिक्षक सरुवा तथा प्र अ सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:16 PDF icon kanuni_salahakar.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:16 PDF icon kanuni_salahakar.pdf
भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रेश सल्लाहकार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:17 PDF icon press_salahakar.pdf
नँया तथा स‌ंशाेधित कार्यविधि ७६/७७ 06/11/2020 - 13:59 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ‘पहिलो संशोधन’.pdf, PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय(पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon तातोपानी भन्सार सुख्खा बन्दरगाह मजदुर व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७६.pdf
कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 06/11/2020 - 14:10 PDF icon कोरोना संक्रमितहरुको उद्दार तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
आर्थिक एेन विनियाेजन एेन ७६/७७ 07/16/2019 - 12:11 PDF icon final_आर्थिक ऐन २०७६.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
एेन ७५/७६ 07/12/2018 - 15:10 PDF icon १ भोटेकोशी गाउपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf, PDF icon २ कर्षि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन २०७५.pdf, PDF icon ३ भोटेकोशी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५”.pdf, PDF icon ४ भोटेकोशी गाउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf, PDF icon ५ भोटेकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf, PDF icon ६ भोटेकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कार्यविधि ७५/७६ 07/12/2018 - 15:14 PDF icon १ गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf, PDF icon २ गाउँ- सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon ३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon ५ भोटेकोशी गाउपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon ६ स्थानीय राजपत्रको २०७५.pdf
अार्थिक एेन ७५/७६ 09/27/2018 - 20:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon सहकारी एेन २०७५.pdf