FAQs Complain Problems

७८।७९

आर्थिक ऐन २०७९/०८०

आ व २०७९।२०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

दस्तावेज: 

राजस्व सुधार कार्ययोजना

दस्तावेज: 

dmemo

दस्तावेज: 

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखा बाट प्रकाशित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

आ व २०७८।२०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

आ व २०७८।०७९ का कार्यविधिहरु

प्रस्तावना आव्हानको म्याद थम गरिएकाे सूचना