भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: rajkumarpaudel701@gmail.com
फोन नं: 9851244790, 9619538538

उपाध्यक्ष

ईमेल: dabutilama34@gmail.com
फोन नं: 9843043563

१ नं. वडा अध्यक्ष

ईमेल: bhotekoshimun1@gmail.com
फोन नं: 9851068336, 9616393753

२ नं. वडा अध्यक्ष

ईमेल: bhotekoshimun2@gmail.com
फोन नं: 9843010562

३ नं. वडा अध्यक्ष

ईमेल: bhotekoshimun3@gmail.com
फोन नं: 9617646521

४ नं. वडा अध्यक्ष

ईमेल: bhotekoshimun4@gmail.com
फोन नं: 9843252448, 9617972120

५ नं. वडा अध्यक्ष

ईमेल: bhotekoshimun5@gmail.com
फोन नं: 9619770807

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४९०११६१९

महिला सदस्य

फोन नं: ९६१५३५७२१८

महिला सदस्य

फोन नं: ९८६०४९३३५४

महिला सदस्य

फोन नं: ९६१४९३७६४८

मनोनित पदाधिकारी

फोन नं: ९८६१२०८१६४

मनोनित पदाधिकारी

फोन नं: ९८४९४७१०६२