भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

दोश्रो चैामासिक निकासा रकम जम्मा सम्बन्धमा ।