भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

गाउँपालिकाको विद्यालयहरुमा बा वि के - कक्षा ५ सम्म दिवा खाजाको प्रथम चैामासिक निकासा